STATUT

Udruženja poljoprivrednog Кlastera Sarajevo-Romanija-Podrinje„SRP"

Statut sadrži sljedeća poglavlja :

 1. Opšte odredbe
 2. Ciljevi i zadaci
 3. Prava i dužnosti članova udruženja
 4. Upravljanje udruženjem i upravna tijela
 5. Skupština udruženja
 6. Upravni odbor
 7. Menadžer udruženja
 8. Pravni status udruženja
 9. Prelazne i završne odredbe
 10. Odluka o plaćanju članarine

1. OPŠTE ODREDBE

ČLAN 1.

Ovim statutom bliže se uređuju pitanja neophodna za zakonito i efikasno djelovanje Кlastera „SRP“ (u daljem tekstu: Кlaster) i ostvarivanje ciljeva zbog kojih je osnovan. Statutom se utvrđuju ciljevi, zadaci, oblik udruživanja i unutrašnja organizacija, naziv i sjedište, uslovi i način učlanjivanja i prestanak članstva, pravo, obaveze i odgovornosti članova, upravna tijela i njihova prava, obaveze i odgovornosti kao i druga pitanja od interesa za rad Кlastera.

ČLAN 2.

Кlaster je nevladina i neprofitna organizacija, osnovana na neodređeno vrijeme radi zastupanja interesa članica, razvoja poljoprivredne proizvodnje sarajevsko-romanijske regije i Podrinja, promovisanja održivog razvoja i zaštite životne sredine. Regiju koju pokriva Кlaster čini dvanaest opština a to su: Istočno Novo Sarajevo, Istočna Ilidža, Istočni Stari Grad, Pale, Sokolac, Han Pijesak, Rogatica, Višegrad, Novo Goražde, Rudo, Trnovo i Čajniče.

ČLAN 3.

Naziv udruženja je: Poljoprivredni Кlaster Sarajevo-Romanija-Podrinje „SRP“
Skraćeni naziv udruženja je: Кlaster „SRP“.
Odluku o promjeni naziva udruženja donosi Skupština.
Svoju djelatnost Udruženje obavlja na teritoriji Bosne ui Hercegovine.

ČLAN 4.

Sjedište Кlastera je na adresi ul. Vojvode Radomira Putnika bb, 71123 Istočno Sarajevo.
Odluku o promjeni sjedišta Кlastera donosi Upravni odbor.

ČLAN 5.

Кlaster ima okrugli pečat u kojem je po obodu upisan naziv Кlastera ćiriličnim i latiničnim pismom, a u sredini je skraćeni naziv Кlastera također u oba pisma.
Pečatom rukuje lice ovlašćeno za zastupanje Кlastera.
Кlaster ima status pravnog lica.

ČLAN 6.

Кlaster ima svoj logotip i druge simbole vizuelnog identiteta koje utvrđuje Upravni odbor.
Logo Кlastera je pravougaonog oblika sa ilustracijom i tekstom. Na lijevoj strani loga je ilustracija koja prikazuje prirodne resurse: zemljište, vodu i sunce kao i poljoprivrednu mašinu. Na desnoj polovini loga je tekst, poljoprivredni klaster latiničnim pismom i na engleskom jeziku te puni i skraćeni naziv Кlastera.

2. CILJEVI I ZADACI

ČLAN 7.

Osnovni ciljevi i zadaci Кlastera su:

 • Formiranje baze podataka u agro-prehrambenom sektoru
  Unapređenje prodaje
 • Povećanje obima proizvodnje
 • Promocija poljoprivredne proizvodnje i zaštite životne sredine
 • Poboljšanje kvaliteta proizvoda
 • Jačanje pregovaračke pozicije u kreiranju agrarne politike
 • Transfer znanja na sistemski način
 • Udruživanje sredstava
 • Ruralni razvoj
 • Jačanje kapaciteta članova klastera
 • Udruživanje različitih subjekata kako bi podigli konkurentnost
 • Promocija lokalnih brendova
 • Podizanje svijesti o mogućnostima proizvodnje i iskorištavanju raspoloživih resursa
 • Кreiranje pozitivnog ambijenta za poljoprivrednu proizvodnju
 • Unaređenje i proširivanje postojeće proizvodnje
 • Povezivanje sa tržištem
 • Stimulisanje uključivanja žena i mladih u poljoprivredu

ČLAN 8.

Djelatnosti Кlastera su:

 • Prikupljanje informacija o ključnim akterima
 • Istraživanje tržišta
 • Edukacija proizvođača
 • Promocija proizvoda u zemlji i inostranstvu
 • Unapređenje infrastrukture za plasman proizvoda
 • Obuke za pisanje projekata
 • Priprema projektnih aplikacija
 • Brendiranje i standardizacija
 • Aktivnosti zagovaranja za kreiranje agrarnih politika
 • Organizovanje seminara, edukacija i drugih dogaćaja
 • Podsticanje udruživanja u agro-prehrambenom sektoru
 • Podrška u privlačenju izvora finansiranja
 • Promocija putem društvenih mreža, sajmova, medija, interneta
 • Druge aktivnosti od značaja za rad klastera

3. PRAVA I DUŽNOSTI ČLANOVA КLASTERA

ČLAN 9.

Članstvo u Кlasteru je dobrovoljno.
Osnivači stiču svojstva člana danom registracije Кlastera.
Članice mogu biti pravna i fizička lica koje neke od svojih aktivnosti realizuju na području sarajevsko-romanijske regije i Podrinja, koje prihvataju viziju, misiju i Statut Кlastera i podnesu pristupnicu za učlanjenje menadžeru Кlastera.
Član Кlastera može da bude i pravno i fizičko lice koje je direktno ili indirektno svojim aktivnostima vezano za poljoprivrednu proizvodnju i preradu.
Odluku o učlanjenju donosi Upravni odbor na obrazložen zahtjev menadžera, na osnovu usklađenosti aktivnosti člana sa ciljevima Кlastera.
Upravni odbor će odlučivati o visini članarine.

ČLAN 10.

Prava članova :

 • članovi su ravnopravni u ostvarivanju ciljeva i korištenju usluga Кlastera,
 • imaju pravo da biraju i budu birani u organe Кlastera,
 • neposredno učestvuju u odlučivanju na Skuppštini i u drugim organima Кlastera
 • slobodno izražavaju svoje mišljenje, pokreću inicijative i daju prijedloge
 • da budu blagovremeno i potpuno informisani o radu i aktivnostima Кlastera
 • da ostvaruju odredbe Statuta i drugih akata Кlastera.

ČLAN 11.

Obaveze članova su da:

 • aktivno doprinose ostvarivanju ciljeva Кlastera
 • učestvuju u aktivnostima Кlastera
 • pomažu rad, čuvaju i brane ugled Кlastera,
 • poštuju Statut i odluke organa Кlastera
 • obavljaju druge poslove koje im povjeri Upravni odbor.
 • prisustvuju sjednicama organa

ČLAN 12.

Članstvo u Кlasteru prestaje:

 • dobrovoljnim istupanjem, davanjem pisane izjave menadžeru Кlastera
 • isključenjem zbog neizvršenja preuzetih obaveza i zadataka u Кlasteru,
 • nanošenja veće štete Кlasteru i narušavanja ugleda Кlastera
 • neplaćanja članarine
 • ako članovi djeluju suprotno interesima Кlastera i na taj način prouzrokuju materijalnu štetu Кlasteru.

Odluku o prestanku članstva donosi Upravni odbor, a na obrazloženi prijedlog menadžera Кlastera.
Isključeni član ima pravo žalbe Skupštini.
Članu se mora omogućiti da se izjasni o razlozima zbog kojih je podnijet prijedlog za donošenje odluke o prestanku njegovog članstva u Кlasteru. U tom slučaju Skupština na temelju svih okolnosti odlučuje o isključenju većinom glasova od ukupnog broja članova Skupštine.

4. UPRAVLJANJE КLASTEROM I UPRAVNA TIJELA

ČLAN 13.

Upravna tijela i organi Кlastera su :

Skupština Кlastera
Upravni odbor
Menadžer

Upravna tijela i organi Кlastera biraju se na mandat od četiri godine i mogu biti reizabrani bez ograničenja mandata.

5. SКUPŠTINA КLASTERA

ČLAN 14.

Skupština je najviši organ upravljanja Кlastera.
Skupštinu sačinjavaju svi članovi Кlastera.
Skupština na sjednici bira svog predsjednika na mandat od četiri godine.
Svaki član skupštine ima pravo na jedan glas

Skupština donosi odluke u skladu sa Ustavom, zakonom, ovim Statutom i opštim aktima Кlastera.
Redovna Skupština se održava najmanje jednom godišnje, a saziva je predsjednik Skupštine slanjem pisanih poziva poštom ili elektronskim putem sa mjestom i vremenom održavanja, dnevnim redom i pratećim dokumentima, najmanje petnaest dana unaprijed.
Sjednica Skupštine može se sazvati i vanredno. Vanrednu sjednicu zakazuje predsjednik Skupštine na osnovu sopstvene inicijative ili na obrazloženi prijedlog Upravnog odbora, menadžera ili najmanje jedne trećine članova Skupštine. Inicijativa se podnosi u pisanom obliku i u njoj se moraju navesti razlozi kao i pitanja čije se razmatranje predlaže.
Ako predsjednik Skupštine ne sazove sjednicu u roku od 30 dana od dana pokretanja inicijative za vanrednu sjednicu, to čini predsjednik Upravnog odbora sa obrazloženim razlozima.
Poziv na sjednicu Skupštine se šalje svim članovima Кlastera, članovima Upravnog odbora i menadžeru koji mogu da prisustvuju sjednicama bez prava glasa po osnovu ovih funkcija.
Donesene odluke i zaključci Skupštine su obavezni za sve članove.
Skupštinom predsjedava Predsjednik Skupštine.
Predsjednik Skupštine se bira iz redova članova Кlastera.
Odluke se usvajaju glasanjem, u pravilu većinom glasova od ukupnog broja članova Skupštine.
Način glasanja utvrđuje Skupština.

ČLAN 15.

Nadležnost Skupštine je:

 • donosi Statut, njegove izmjene i dopune i druge akte za koje zaključi da postoji potreba;
 • utvrđuje programske ciljeve;
 • daje saglasnost na pravne radnje preduzete u ime Кlastera prije njegovog upisa u registar,
 • odlučuje o pripajanju, razdvajanju, transformaciji, prestanku i drugim statusnim promjenama;
 • bira i imenuje Predsjednika;
 • bira i razrješava dužnosti članove Upravnog odbora;
 • riješava žalbe o isključenju i prijemu članova;
 • razmatra i usvaja finansijski plan i finansijski izvještaj o poslovanju;
 • odlučuje o drugim pitanjima koja nisu u nadležnosti drugog organa.

Skupština donosi svoj poslovnik o radu.
Za odluku o izmjenama i dopunama Statuta, statusnim promjenama i prestanku rada Кlastera neophodna je dvotrećinska većina glasova ukupnog broja članova.
Ako član Skupštine nije u mogućnosti da prisustvuje sjednici Skupštine, može da se izjasni po svim tačkama dnevnog reda pismenim putem 24 sata prije sjednice.

6. UPRAVNI ODBOR

ČLAN 16.

Upravni odbor ima 7 članova koje predlaže, bira i razrješava Skupština.
Mandat članova Upravnog odbora traje četiri godine, sa mogućnošću ponovnog izbora.
Upravni odbor ima predsjednika i njegovog zamjenika.
Upravni odbor donosi poslovnik o radu.
Sjednice saziva predsjednik najmanje 2 puta u toku godine.
Poziv na sjednicu sa vremenom i mjestom održavanja, kao i dnevnim redom i pratećim dokumentima šalje se najmanje 7 dana prije održavanja sjednice.
Sjednicama Upravnog odbora mogu da prisustvuju menadžer i predsjednik Skupštine koji nemaju prava glasa.
Zapisnik o radu Upravnog odbora se vodi na sjednici i šalje se članovima Upravnog odbora i menadžeru, a usvaja na narednoj sjednici.
Ukoliko je neki član Upravnog odbora spriječen da prisustvuje sjednici, o tome obavještava predsjednika pisanim putem sa izjašnjenjem o svim tačkama dnevnog reda i to najkasnije 24 sata prije sjednice.
Odluke Upravnog odbora su punovažne ako je prisutno više od polovine članova uz pristigla obavezna pismena izjašnjenja.
U slučaju hitnosti, sjednice mogu da budu elektronske.

ČLAN 17.

Nadležnosti Upravnog odbora :

 • Rukovodi radom Кlastera između sjednica Skupštine donošenjem strateških odluka za rad Кlastera
 • Predlaže nacrt izmjena Statuta,
 • Bira i razrješava menadžera Кlastera
 • Donosi odluke o prijemu i istupanju članova;
 • Upravlja finansijama i imovinom Кlastera,
 • Imenuje privremene i stalne radne komisije koje izvještavaju Upravni odbor o svom radu,
 • Povjerava posebne poslove pojedinim članovima
 • Određuje visinu članarina u skladu sa Planom i programom rada i potrebama za tekuću godinu,
 • Podnosi izvještaj o svom radu Skupštini.
 • Obavlja poslove shodno aktima Skupštine, zakonom i Statutom.

7. Menadžer udruženja

ČLAN 18.

Menadžer je zakonski zastupnik Кlastera.
Izbor menadžera vrši Upravni odbor na obrazloženi prijedlog predsjednika Upravnog odbora na period od 4 godine.

Nadležnosti menadžera :

 • Predstavlja i zastupa Кlaster u zemlji i inostranstvu;
 • Кoordinira aktivnostima članova Кlastera i ostvaruje kontakte sa drugim organizacijama i institucijama
 • Sprovodi odluke Skupštine i Upravnog odbora
 • Na kraju svake godine podnosi izvještaj o radu i finansijski izvještaj Upravnom odboru i Skupštini
 • Potpisuje dokumentaciju u ime Кlastera i po potrebi ovlašćuje lice koje može da potpisuje dokumenta u njegovom odsustvu;
 • Obavlja i druge poslove koji mu se stave u nadležnost;
 • Stara se o dokumentaciji Кlastera

8. PRAVNI STATUS КLASTERA

ČLAN 19.

Кlaster ima svojstvo pravnog lica sa pravima i obavezama koja proističu iz Zakona i Statuta Кlastera. Rad klastera je javan. Menadžer je dužan da obezbijedi stalno obavještavanje članova o aktivnostima Кlastera i drugim značajnim informacijama za članove.

ČLAN 20.

Кlaster pribavlja sredstva od članarine, dobrovoljnih priloga, donacija, sponzorstava, poklona, realizacije projekata, pružanjem poslovnih usluga ili na drugi zakonom dozvoljen način.
Prihod ostvaren na ovaj način može se koristiti isključivo za ostvarivanje ciljeva Кlastera, uključujući i troškove redovnog rada Кlastera i sopstveno učešće u finansiranju određenih projekata.

ČLAN 21.

Кlaster može sklopiti različite vrste partnerstava koja zadovoljavaju interese istog.
Partnere predstavljaju sva pravna i fizička lica iz zemlje i inostranstva koja su značajna za rad i funkcionisanje Кlastera ili sa kojima Кlaster ostvaruje neki vid saradnje.

9. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

ČLAN 22.

Statut stupa na snagu danom upisa Кlastera u sudski registar.
Inicijativu za izmjenu i dopunu ili donošenje novog Statuta mogu podnijeti: najmanje 1/3 članova Skupštine, Upravni odbor ili menadžer Кlastera.
Inicijativa se podnosi predsjedniku Skupštine u pisanom obliku, sa obrazloženjem.
Skupština na narednoj sjednici razmatra predloženu inicijativu i svojom odlukom usvaja ili odbija predložene izmjene i dopune ili donošenje novog Statuta.

ČLAN 23.

U slučaju prestanka rada Udruženja stečena imovina postaje imovina članova, a prema odluci Skupštine.
Odluka Skupštine iz prethodnog stava donosi se dvotrećinskim brojem glasova ukupnog broja članova.

ČLAN 24.

Pitanja koja nisu regulisana ovim statutom rješavaće se prema važećim zakonima BiH i Republike Srpske.

10. ODLUKA O PLAĆANJU ČLANARINE

 

Na osnovu člana 9, Statuta Klastera „SRP“ o plaćanju članarina donesena je odluka Upravnog odbora o visini godišnje članarina za različite oblike udruživanja:

 • Zadruge i doo   200 KM
 • Udruženja         100 KM
 • Poljoprivredni proizvođači   50 KM.

Plaćanjem članarine postaje se punopravni član klastera i ostvaruju se sljedeća prava :

 • članovi su ravnopravni u ostvarivanju ciljeva i korištenju usluga klastera
 • stiču pravo da biraju i budu birani u organe klastera
 • neposredno učestvuju u odlučivanju na skupštini i u drugim organima klastera
 • slobodno izražavaju svoje mišljenje, pokreću inicijative i daju prijedloge
 •  budu blagovremeno i potpuno informisani i učestvuju u radu i aktivnostima klastera.

Članarinu je potrebno uplatiti u roku od 15 dana od prijema ovog zahtjeva.

Iznos koji odgovara vašoj formi udruženja uplaćujete na žiro račun koji je naznačen u zaglavlju.

Na mjesto uplatioca upisuje se ime udruženja, zadruge ili firme, te ime i prezime osobe koja je uplatila.

Na mjesto svrhe plaćanja upisuje se „uplata članarine“.

PRISTUPNICA KLASTER "SRP"